သုေတသနစာတမ္းမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

၁။     စိုက္ပ်ိဴးေရးတကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရမ်ားအသင္းမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲကို Bridging the Technology and People ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စာတမ္းဖတ္ပြဲအား ျပည္တြင္း၊  ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

၂။     တင္သြင္းဖတ္ၾကားမည့္ စာတမ္းမ်ားကို အဂၤလိပ္လို အက်ဥ္း/ အက်ယ္ (Time News Roman , font 12, Line Spacing 1.5, Page 12-15) ျဖင့္ (Hard Copy, Soft Copy) မ်ားကို စာတမ္းရွင္ အမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပေပးၿပီး ၃၀.၁၁.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ ။     ။ ၁၇.၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ႏွင့္  ၁၈.၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႕

က်င္းပမည့္အခ်ိန္   ။     ။ နံနက္ (၈း၃၀)နာရီ

က်င္းပမည့္ေနရာ   ။     ။ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ စုေ၀းခန္းမ

ဆက္သြယ္ေပးပို႔ရန္။     ။ ေဒါက္တာေက်ာ္ေငြ၊ ပါေမာကၡ၊ ေျမဆီလႊာႏွင့္ေရသိပၸံပညာဌာန၊ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္

–                                  Ph: 0943016930

–                                   Email: kngwet@gmail.com