ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ Seoul National University တို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း