ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္သင္တန္းမ်ား ပိတ္ရက္/ဖြင့္ရက္ ေၾကညာျခင္း

၁။     ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ (ဒုုတိယႏွစ္၀က္) ဘြဲ႔ႀကိဳ/ဘြဲ႔လြန္ သင္တန္းအားလံုး၏ ေက်ာင္းပိတ္ကာလကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

၂။     ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ (ပထမႏွစ္၀က္) ဘြဲ႔ႀကိဳ/ဘြဲ႔လြန္ သင္တန္းအားလံုး၏ ေက်ာင္းဖြင့္ကာလကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၄)ရက္၊ အဂၤါေန႔တြင္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုုက္သည္။

၃။      ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္၊ စတုတၳႏွစ္သင္တန္းႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းတို႔၏ ေက်ာင္းလခႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၁၄)ရက္၊  အဂၤါေန႔မွ ႏို၀င္ဘာလ(၁၇)ရက္ ေသာၾကာေန႔ထိ ေပးသြင္းရန္ သတ္မွတ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔မွစ၍ သင္တန္းမ်ား စတင္သင္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္။

မွတ္ခ်က္။      ။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခႏွင့္ အခေၾကးေငြေပးသြင္းျခင္းကို လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းတက္ေရာက္သည့္ ကာလအတြင္း ေပးသြးရန္ ထပ္မံ၍ ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။