​ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း

၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဖိုင္ကို ေဒါင္းလုဒ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

YAU-2017-Entrance

Follow Us

Twitter